fbpx

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Weboldal címe: brandkatapult.hu

 

imresszum-brandkatapult-leo

A
www.brandkatapult.hu
www.vallalkozoleoshop.hu

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal
Általános Szerződési Feltételei

Adatkezelő neve: Like Vital Kft.
Verziószám: v1.0

Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.
2021. október 31. -től visszavonásig

robotfej flavicon 100

Az ÁSZF Letöltése

Az Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva tudod letölteni nyomtatható formában (PDF)

Klikk a gombra

Tartamomjegyzék

0 Fejezet – Bevezető

0       Bevezető

1 Fejezet – A Vállalkozással kapcsolatos adatok

1.1      A Vállalkozás/ vállalkozó adatai
1.2     Tárhelyszolgáltató adati

3 Fejezet – A megvásárolható termékek és szolgáltatásokkülön-külön meghatározva

3.1   A weboldalon megvásárolható terméke

4 Fejezet – A vásárlás általános rendje

4.1   A vásárlás általános rendje

6 Fejezet – A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

6.1   A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

7 Fejezet – Jótállás)

7.1   A Jótállás

8 Fejezet – Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

8.1   Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

9 Fejezet – Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

9.1   Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

10 Fejezet – A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

10.1   A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

11 Fejezet – Panaszkezelés

11.1   Panaszkezelés

12 Fejezet – Adatvédelem

12.1   Adatvédelem

13 Fejezet – Szerzői jogok

13.1   Szerzői jogok

14 Fejezet – Felelősség kizárása

14.1   Felelősség kizárása

15 Fejezet – A szerződés hatálya

15.1   A szerződés hatálya

16 Fejezet – Záró rendelkezések

16.1   Záró rendelkezések

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.brandkatapult.hu, és a www.vallalkozoleoshop.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) – az ÁSZF elfogadásával – létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF tartalmi elemeit, feltételeit Magyarország törvényei szabályozzák.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő – weboldalon keresztül létrejött – szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással – az ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:

  • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
  • Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
  • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

Adatkezelés
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet II/III.

Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

vallalkozoleo
Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt
figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

I. Fejezet
A Vállalkozással kapcsolatos adatok

A Vállalkozás/ vállalkozó adatai

Név (cégnév): Like Vital Kft.

Képviselő (neve): Király Krisztina, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 27 63 163

E­mail cím: gdpr@likevital.hu

Adatkezelő adószáma: HU 26145156-2-43

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-304305

Székhely címe: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

Tárhelyszolgáltató adati (Hosting – Szolgáltató)

A Hosting -szolgáltató adatai (Hosting)

Adatfeldolgozó neve: SiteGround Spain S.L.

Az adatfeldolgozó címe: Calle de Prim 19,28004 Madrid, Spain

E-mail cím: legal@siteground.com

2 Fejezet

Általános rendelkezések

2.1 A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

2.2 A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát. Valamint tárolja – és a weboldalon elérhetővé teszi – az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et (azokat a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el), így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et közzéteszi. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő a következő vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

2.3. A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A forgalmazó megtagadja a szolgáltatás nyújtását, termék elküldését, ha a regisztrációkor kitöltendő adatsor bármelyik eleme valótlanságot tartalmaz. Regisztrációkor pontos címet kell megadni, postafiókcím nem elfogadható.

2.4. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.5. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTPS protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül – HTML formátumú weboldalán – az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTPS protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

2.6. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék és szolgáltatás nevét, a termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságait, így a termék, szolgáltatás árát, – amennyiben szükséges – egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségeket) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A termékek, szolgáltatások adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

A termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

3. Fejezet

A megvásárolható termékek és szolgáltatások

3.1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék és szolgáltatás nevét, a termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságait, így a termék, szolgáltatás árát, – amennyiben szükséges – egységárát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségeket) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A termékek, szolgáltatások adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

A termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

3.2. A weboldalon megvásárolható szolgáltatás, Hotel Chat Guide elkészítése (chat alapú vendégtájékoztató rendszer) általános szerződési feltételei

A megrendelő megrendeli, a szolgáltató elkészíti a megrendelő Hotel Chat Guide chat alapú vendégtájékoztató rendszerét.

Fizetési feltételek: A megrendelő köteles a szolgáltatás díját jelen szerződés elfogadása után a mindenkori díjbekérőn szereplő banki átutalási határidővel teljesíteni a szolgáltató bankszámlájára. A szolgáltatás díja előre fizetendő, a szolgáltató áfaköteles tevékenységet folytat, ezért áfát számol fel.

A forgalmazó (szolgáltató) a mindenkori ajánlatban feltüntetett elkészítési határidőt attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a következő anyagokat / információkat:
• Kitöltött konzultációs adatlap.
• Facebook oldal admin hozzáférések, ahova a vendégtájékoztató rendszer kapcsolva lesz.
Az ügyfél weboldalának, alkalmasnak kell lennie a chat alapú vendégtájékoztató rendszer összekapcsolására, chatfuel rendszerrel.

A chat alapú vendégtájékoztató rendszer kizárólag chatfuel programmal készül.

A megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Chatfuel egy független chatrobot építő platfom, ami a szolgáltatótól teljes mértékben független és önálló, ezért bármikor változhatnak a Chatfuel szolgáltatási feltételei, ami a megrendlő részére akár anyagi vonzatú kihatásai is lehetnek, amit jelen pillanatban előre nem láthatóak.

A Chatfuel rendszere havidíjas szolgáltatási alapú, ezen díjat a jelen szerződés nem tartalmazza. Azt a díjat a szolgáltató, mint közvetítet szolgáltatást, a mindenkori Chatfuel szolgáltatási díjszabása alapján számolja ki a szolgáltató és számlázza tovább a megrendelő felé, havi bontásban. A szolgáltató kizár minden olyan felelőséget, ami a Chatfuel havi szolgáltatási díjának határidőre, meg nem fizetéséből származik.

Továbbá a szolgáltató kizár, minden olyan felelősséget, ami a Chatfuel szolgáltatásával és annak megváltozásával kapcsolatban esetlegesen a megrendelőt ért kár tekintetében.

A bekért anyagok formátuma: Fényképek, képek: magas felbontású, jó minőségű jpg, png. Szövegek: Sortörésekkel formázott Microsoft Word vagy TXT formátum.
Videók: mp4 formátumban.

A szolgáltatás nem tartalmazza a következőket: A Chatfueltől eltérő chatrobot, tartalomkezelő rendszerrel való munkavégzés, tárhely, weboldal technikai problémáinak megoldása, hosting céggel való kapcsolattartás, hírlevelek, podcastok időzítésének beállítása. A W3.org vagy bármilyen validációs ellenőrzőnek való megfelelés.

A szolgáltató egyetlen, a chat alapú vendégtájékoztatási rendszert tervez, készít el.

Amennyiben ezt a megrendelő nem fogadja el, és új rendszert kér, új szövegezést kér, vagy bármilyen nemű módosítást kér, úgy köteles az újratervezést 24 900 Ft –os nettó óradíjon megfizetni.

Amennyiben a megrendelő az átadás után változtatni szeretne az elkészült rendszeren, azt szabadon megteheti, de erről köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy az a referenciái közül az oldal linkjét eltávolíthassa.

A megrendelő a szerződés idejére a szolgáltató rendelkezésére bocsátja a következő hozzáférési adatokat, melyeket a megrendelő kizárólag a chat alapú vendégtájékoztató rendszer átadásáig őriz meg, utána adatvédelmi okokból törli saját számítógépéről, és nem őriz róla semmilyen formában másolatot.

A weboldalon kell futnia a Chatfuel gyári beépülő moduljának. Ha a weboldalon ezek a funkciók nem elérhetők, vagy a weboldal alkalmatlan a Chatfuel pluginjának telepítésére, a szolgáltatónak nem feladata a hiba keresése, elhárítása, feltárása, és a webfejlesztővel, tárhelyszolgáltatóval való egyeztetés, kommunikáció.

A megrendelő köteles a webfejlesztővel, tárhelyszolgáltatóval kommunikálni, és megoldani, hogy az adott technikai feltételek a weboldalán, tárhelyen elérhetőek legyenek. Amíg a weboldal miatt a megvalósítási munkálatok állnak, az nem számít bele az elkészítési határidőbe, ebben az esetben az elkészítési határidő annyi munkanapot késik, ahány munkanapos leállásra kényszerült a szolgáltató a tőle független, nem megfelelő weboldal miatt.

Felek tudomással bírnak és kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő chat alapú vendégtájékoztató rendszer, design elemek, szövegek szerzői jogvédelem alatt álló szerzői műnek minősülnek. A szerzői jogok tekintetében a Felek úgy állapodnak meg, hogy a szolgáltató a teljes védelmi időre vonatkozó minden ismert felhasználási módra (így különösen, de nem kizárólagosan az átdolgozásra is, a duplikációra nem) kiterjedő kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető felhasználói jogot biztosít a megrendelő részére. A felhasználási jogok ellenértékét a szolgáltatói díj tartalmazza. A szolgáltató szavatol azért, hogy az általa jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása tekintetében harmadik személynek nem áll fenn joga, ami a megrendelő előző pont szerinti felhasználási jogát kizárná vagy korlátozná.

A felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, melynek kezdete a megrendelő leadása a vége pedig a kész chat alapú vendégtájékoztató rendszer átadása.

Ha a szolgáltatás során a megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a befizetett díjat a szolgáltató által addig elvégezett munkák levonásával kaphatja vissza. Ha a megrendelő nem fogadja el a szolgáltató tanácsait és megoldásait, akkor a szolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ilyenkor csak az addig elvégzett munka ellenértékére jogosult, a fennmaradó összeget visszautalja megrendelőnek.

A szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató e-mailes kapcsolattartást vállal. Személyes / telefonos / skype-os kommunikációt nem. A szolgáltató kizárólag a megrendelővel marad kapcsolatban a tervezés. kivitelezés során, szolgáltató kizárja a harmadik személlyel való kommunikációt jelen megrendelés tárgyában.

Jelen, Hotel Chat Guide elkészítésére (chat alapú vendégtájékoztató rendszer) vonatkozó általános szerződési feltételek, a kiadott és a megrendelő által visszaigazoltan elfogadott ajánlattal együtt tekinthető érvényesnek és elfogadottnak.

4. Fejezet

A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni csak regisztrációval lehetséges, a nap 24 órájában.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

A regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített illetve fizetésre váró megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus tartalmak letöltési linkjét.

Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A Magyarország területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás lehetséges, minden ilyen esetben a Szolgáltató e-mailben előre egyeztet a vásárlóval a felmerülő plusz szállítási költségről. A megrendelés és szállítás költségét előre utalással szükséges teljesíteni.

A https://vallalkozoleoshop.hu oldalról megrendelhető termékeket raktárról szállítjuk, az elektronikus termékek a fizetés után azonnal hozzáférhetőek. Minden olyan termék, amit kosárba tud helyezni, rendelkezésedre áll! Így nem kell a beszerzés hosszadalmas és néha kiszámíthatatlan idejét kivárnia.

Ha nem találja a keresett terméket írjon nekünk az hello@vallalkozoleoshop.hu címre, vagy keresse kollégánkat a +36 20 27 63 163-as számon bizalommal, itt mindenről pontos tájékoztatást kaphat!

A termék vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

5. Fejezet

A szerződéskötés folyamata

5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei

A listázott termékeket a “Kosárba” felirattal ellátott gombra kattintva lehet a kosárba gyűjteni.

Itt választhat a „Kosár” vagy a „Tovább vásárolok” lehetőségek közül.

A „Kosár” segítségével elindíthatja a megrendelés folyamatát. Itt, a Kosárban tudja leellenőrizni milyen termékeket helyezett kosárba, és ha szükségei itt még változtathat/módosíthat rajtuk.

Kosár tartalma – a kosár oldalon
Itt, a Kosárban tudja leellenőrizni milyen termékeket helyezett a kosárba. A kosárban lévő termékek mennyiségét az Igénybe vevő tetszése szerint módosíthatja (a mennyiség átírásával, illetve a plussz-mínusz gombok megnyomásával), illetve törölheti a termékeket a kosárból (kuka ikonnal).

A kosárba belépve az Igénybe vevő szabadon dönthet, hogy a “Vissza” gombra kattintva folytatja a vásárlást vagy a “Pénztár” gombra kattintva halad tovább a rendelésben és megadja a vásárláshoz szükséges további adatokat.

 

Megrendelő adatai – a Pénztár oldalon

1. lépés: Számlázási cím
Első lépésben a számlázási adatait tudja megadni.

2. lépés: Szállítási mód
Fizikai termékek esetében.
A számlázási cím megadása utáni lépésben, a kívánt szállítási módot kell megadnia. A kiválasztás után lehetősége nyílik arra, hogy megadja a szállítási címet, amennyiben az eltér a számlázáskor megadott adatoktól.

3. lépés: Fizetési mód
A szállítási mód kiválasztása utáni lépésben a kívánt fizetési módot kell megadni. Jelenleg csak egy szállítási mód kiválasztása lehetséges, az MPL futárszolgálattal történő szállítási opció.

4. lépés: Összegzés – Adatmódosítás lehetősége
A fizetési mód kiválasztása utáni lépésben a rendelési összegzést látja.

A rendelés jelen lépésében ellenőrizhető az adott rendelés során rögzített összes adat. Abban az esetben, ha az Igénybe vevő módosítani szeretne a rendelésén, vagy bármely adatán akkor csak vissza kell lépnie az előbbi mezők egyikéra, ahol a módosítani kívánt adatot megadta.

A rendelés elküldése előtt van lehetőség a rendeléssel, illetve a megrendelés teljesítésével kapcsolatos megjegyzés rögzítésére is. Itt érdemes megadni például a kapucsengő számát vagy az otthon tartózkodással kapcsolatos információkat.

Abban az esetben, ha le szeretné zárni a rendelését és aktiválni szeretné azt, el kell fogadnia a webáruház Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), amit az “ Elolvastam és elfogadom az Általános szerződési feltételeket.” szövegrész előtti jelölő négyzetre (checkbox) kattintással (annak pipálásával) lehet megtenni.

Továbbá el kell fogadnia azaz, be kell jelölnie a „Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot.” szövegrész előtti jelölő négyzetre (checkbox) kattintással (annak pipálásával) az Adatkezelésre vonatkozó, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.

A rendelés aktiválása (Megrendelés) a “Rendelés Véglegesítése” felirattal ellátott gombra történő kattintással lehetséges.

Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése – Vállalkozás általi – megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a szállítási határidőt.

A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.

Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00 – 16:00 óra között történik.

 

Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.

Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő – amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges – az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

5.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása

A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterei (különösen típus és mennyiség) – amennyiben erre igény merülne fel – módosíthatóak. A bevitt adatokat az igénybe vevő a kosárba történő belépés után tudja módosítani – a vásárlási folyamat során, a rendelés elküldését (aktiválását) megelőzően bármikor -, illetve a rendelési folyamat végén történő ellenőrző felületen (Megrendelés véglegesítése).

Ezen kívül a Vállalkozás a hiányos vagy hibás (nem megfelelő karakterek) adatbevitel esetén hibaüzenet megjelenítésével biztosítja az adatbeviteli hibák felismerhetőségét.

5.3. Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:
– 0 Ft-os ár,
– kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
– az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).
– Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.4. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás

a.  Fizetés

Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék, szolgáltatás vásárlása esetén:
• Bankkártyás Fizetés (PayLike), a megrendeléssel egyidejű fizetéssel.
• Bankkártyás Fizetés (PayPal), a megrendeléssel egyidejű fizetéssel.
• Banki átutalás
• Utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg).

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával, a fizetés a Barion szerverén keresztül történik erős, 128 bites SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adati garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására.

Elfogadható bankkártya típusok: Visa, VisaElectron, Maestro, Mastercard.

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Felhívjuk a figyelmét, hogy az utánvételes fizetés díja bruttó 300 forint, mely a kiszállítási díjon felül fizetendő. Figyelem! A futárnál átvételkor csak készpénzzel tud fizetni. Ott bankkártyás kiegyenlítésre nincsen lehetőség.

Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru ellenértékét.

 

A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.

Az ajánlatban szereplő termék díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik, a következő díjtételek szerint:

• Külföldről indított banki átutalással való fizetés esetén + 10 EUR
• Belföldi bankfiókban való pénztári befizetés esetén + 700 Ft

 

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

b. Teljesítési határidő

Fizikális termékértékesítés esetén a Vállalkozás – abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron, 2-5 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.

Elektronikus termékek esetében bankkártyás fizetésnél, a fizetés után azonnal hozzáférhető(ek) a termék(ek).

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a forgalmazó további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben egy másik terméket a weboldalról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezentúl forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a weboldalak vásárlóinak köréből.

A Vállalkozás készleteit meghaladó vagy raktáron nem lévő termékeink rendelésének teljesítési határideje 1-4 hét. Visszaigazolásunkban – telefonon, vagy e-mail-ben – (nem az automata visszaigazolásban) pontos információkat szolgáltatunk a megrendelt termékek várható szállítási idejéről, körülményeiről.

tc. Fuvarozás

Fizikai termékek esetében.
Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket.
A csomag nem tartalmazza az elektronikus úton már átadott dokumentumokat, így a számlát (e-számla), „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató”-t, valamint az “Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

A megrendelt termékek házhozszállításának díja, csomagmérettől függetlenül:

• Előreutalás vagy bankkártyás fizetés esetén 1. 900 Ft
• Utánvétes csomag esetében, + utánvétes felárat számítunk fel, ami a normál szállítási díjra rakódik rá. Az utánvét díja 450 Ft.
• Személyes átvétel, illetve 30. 000 Ft feletti rendelés esetén 0 Ft.

Vásároljon minimum 30.000,- Forint értékben és ajándékba adjuk a kiszállítás 1.900,- Forintos díját! Ha kosara értéke meghaladja a 30.000,- Forint értékhatárt, a rendszer automatikusan törli a szállítás díját.

d. Kiszolgáltatás elektronikus termék(ek) vásárlása esetén
A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti.

A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyén elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

e. Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén – Átvételi lehetőségek

A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban – a Vállalkozás által – megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozás nem fogad el!

A csomagját kérheti házhoz szállítással is, vagy személyes átvétellel. Házhoz szállítás esetén a GLS futárai viszik önnek a csomagot a rendeléskor megadott szállítási címre. Személyes átvételre jelenleg nincs lehetőség.

f. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei

Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott partnere megkísérli felvenni a kapcsolatot a Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt az Igénybe vevő részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), a Vállalkozás 1.900,- Ft. kiszállítási díjat számol fel az Igénybe vevő részére.

5.5. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

6. Fejezet

A vásárlástól való elállási jog
Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A megrendelt digitális termék(ek), videós oktatási anyagok nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

A megrendelt chat alapú ügyfél tájékoztató rendszer, weboldaltervezés, konzultáció (Audit) a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak.

A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót.

Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.

A forgalmazó a termék technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

A számla kibocsátója a gyártó mellett lehet a forgalmazással megbízott alvállalkozó is.

A Fogyasztó, a kivételek alá nem tartozó termékek esetében, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő:
• termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól eltérő – harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címére. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kiegészítés a Kormányrendelet szerinti minta tájékoztatóhoz – Kivételek a webáruház termékeivel kapcsolatos elállási jog alól; azaz a Fogyasztó nem élhet az elállási jogával az alábbi esetekben:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl: táplálék kiegészítők);
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
e) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. Fejezet
Jótállás

A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék, fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett és a terméket megvásárló Igénybe vevő nem rendeltetésszerű használatának a következménye).

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A kötelező jótállás időtartama 1 év – e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár -, amelynek kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja (tehát a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik).

A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében elsődlegesen a termék kijavítását kérheti. A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is jelezheti. Ez esetben a javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.
A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon belül nem végezte el a javítást, a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, illetve, amennyiben ez nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt), az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. A Fogyasztó a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

8. Fejezet

Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A forgalmazott digitális termékek esetében (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál a fogyasztói szerződésekre irányadó – azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály – és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

másod sorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor – a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel – a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett – Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról elnevezésű dokumentumban rögzíti.

9. Fejezet

Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy,
2. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
3. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).

10. Fejezet

A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti
legrovidebb időtartama

Három napos cseregarancia
Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (vagy üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ez esetben a vállalkozás nem hivatkozhat Ptk. szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményezésre is küldhetik a készüléket.

A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

 

Jótállás
A “háromnapos cseregarancia” hatálya alá nem tartozó olyan tartós fogyasztási cikkek esetében, amire kormányrendelet kötelező jótállást ír elő, a Fogyasztó a vásárlás napjától (vagy beüzemelést igénylő termék esetében a beüzemelés napjától) számított egy éven belül élhet jótállási kötelezettségével. Jótállási igény érvényesítésekor a jótállásra kötelezettnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy a terméket megjavítsa. Amennyiben ez nem teljesül, a Fogyasztó másik szavatossági jogra is áttérhet.

 

Kellékszavatosság
A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó – a szerződés teljesítésétől számított két éven belül – kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Termékszavatosság
Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).

(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

11. Fejezet

Panaszkezelés

a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, a fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz kezelése
A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – érdemben – válaszolja meg a fogyasztó részére.

Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet használja:
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol_2.1.pdf

Írásbeli panasz esetén
A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

A panasz elutasítása esetén – legyen az szóbeli vagy írásbeli – a Vállalkozás, írásban tájékoztatja a Fogyasztót – elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül – arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: LIKE VITAL Kft., H-1223 Budapest, Nagytétényi út.190. B. ép. I. em. 2.
E-mail cím: jog@likevital.hu

b. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:
https://vallalkozoleoshop.hu/tajekoztato-az-online-vitarendezesi-platformrol/

c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások:
• minőségével, biztonságosságával,
• és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
• valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

A Like Vital Kft. székhelye szerinti Békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
• Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
• Telefonszáma: (1) 488-2131
• Fax száma: (1) 488-2186
• Elnök: Dr. Baranovszky György
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

További információk a Békéltető Testületekről itt található:
https://vallalkozaspontshop.hu/tajekoztato-a-bekelteto-testuletekrol/

d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)

Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az:

• egységár-, eladási ár feltüntetésével,
• a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
• szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
• az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
• fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.

A területileg illetékes járási hivatal kereső a következő linken elérhető:
http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

e. És, ha már nem maradt más megoldás, – legvégső esetben – forduljon Bírósághoz

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon – lakhelye szerint illetékes – Bírósághoz.

12. Fejezet

Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

Az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a:
https://vallalkozaspontshop.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/ webcímen érhető el.

13. Fejezet

Szerzői jogok

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (chat alapú vendégtájékoztató rendszerrel / weboldalakkal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 300 (háromszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a szolgáltatónak, jogtulajdonosnak.

Az oktatóanyagok személyes felhasználásra készültek. Amennyiben a megrendelő arra használja az oktatóanyagokat, hogy az abban tanultakkal harmadik személynek (saját ügyfeleinek) chat alapú vendégtájékoztató rendszert, weboldalt, részben vagy egészben tervezzen, vagy átalakítson, vagy tanácsot adjon, a mindenkori oktatóanyagok csomag díjának 30, azaz harmincszorosát tartozik 4 munkanapon belül megfizetni a szolgáltatónak, jogtulajdonosnak.

A webáruház belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 4 banki napon megfizetni a szolgáltatónak, jogtulajdonosnak (Like Vital Kft.).

14. Fejezet

Felelőség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Vállalkozás semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, tehát kizár minden, olyan kártérítési felelőséget az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

15. Fejezet

A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2023.04.16. napján került közzétételre.

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

16. Fejezet

Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalon megvásárolható oktatóanyagok segítségével tilos létrehozni olyan terméket, szolgáltatást és weboldalt, amely:

• Bármilyen hazai, vagy nemzetközi törvénybe, jogszabályba ütközik (ideértve, de ne kizárólag: jogvédett tartalmak jogosulatlan használata), vagy megtévesztő, manipulatív, vagy bármilyen politikai, vagy pornográf, vagy erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító szöveges-, képi-, videós-, animált gif, vagy egyéb formában megjelenő tartalmat jelenít meg. (a továbbiakban: tiltott tartalom)-.
• Kifejezetten ideértve az olyan eseteket is, amikor a tiltott tartalomra a linkel a megrendelő (hiperhivatkozást jelenít meg), vagy linknek látszó szöveges karaktersorral, belinkelt képpel, videóval, vagy bármilyen egyéb hiperhivatkozássá tehető HTML elemmel mutat rá, a tiltott tartalmat IFRAME vagy EMBED, vagy bármilyen ehhez hasonló beágyazási technológiával jeleníti meg a chatfelületen, weboldalon. Az oktatóanyagokkal létrejött chatrobot, weboldal tartalmáért a chatrobot, weboldal készítője vállal felelősséget, az egyes chatrobotok, weboldalak tartalmát illetően a forgalmazó minden felelősséget kizár.

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.